Produkter Tjenester Meny

Varme og ventilasjon

Eit varmeanlegg omfattar alle dei komponentar som inngår i eit komplett system for oppvarming. Det omfattar fyringsanlegg, leidningsnett, varmeapparat (radiatorar mv.), pumper, ventilar, reguleringsutrusting etc. som inngår i sentralvarmeanlegg. Når det gjeld varmeanlegg basert på elektrisk energi gjeld og forskrifter for elektriske anlegg.

Ventilasjon

Me utfører alle typar montasjearbeid innan ventilasjon. På eigen tynnplateverkstad utfører me alle typar spesialtilpassing av ventilasjonsdelar.